Strona Główna

Związek Polskich Armatorów Śródlądowych powstał z inicjatywy firm armatorskich 29 maja 1996r.

Jest dobrowolną organizacją pracodawców zrzeszającą armatorów żeglugi śródlądowej.

Siedzibą Związku i jego władz jest miasto Szczecin.

Celem Związku jest kształtowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi żeglugi śrólądowej. 

Aktualnie w Związku zrzeszonych jest 50 firm zajmujących się żeglugą śródlądową.

ZPAŚ jest także członkiem Europejskiej Organizacji Armatorów Śródlądowych ESO.