Fundusz Żeglugi Śródlądowej

USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r.
o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Celem ustawy jest wsparcie armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na przewozie ładunków, wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych lub przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, tak, by uzyskać efekt ekologiczny w wyniku:


a) zakupu statku jako ekologicznej formy transportu w celu wspomagania ekologicznych form transportu,
b) modernizacji lub remontu statku w celu ochrony środowiska w żegludze śródlądowej, polegający na ograniczeniu negatywnego lub potencjalnie negatywnego oddziaływania statku na środowisko, osiągnięty co najmniej przez:
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku użytkowania statku lub
– zmniejszenie ryzyka powstania awarii lub poważnej awarii w wyniku użytkowania statku, lub
– zwiększenie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wykorzystywanej na statku, lub
– zwiększenie udziału wykorzystania paliw alternatywnych do napędu statku;

Pozytywny efekt ekonomiczny – efekt uzyskany przez armatora w wyniku zakupu, modernizacji lub remontu statku, polegający na:
a) wzroście ilości ładunków lub liczby pasażerów przewożonych śródlądowymi drogami wodnymi przez statek lub
b) zmniejszeniu średniego zużycia paliwa przez statek, lub
c) wzroście dopuszczalnej liczby pasażerów statku, lub
d) zwiększeniu nośności statku, lub
e) zwiększeniu wydajności statku w zakresie prowadzonych prac utrzymaniowych lub modernizacyjnych śródlądowych dróg wodnych;

Przewiduje trzy formy wsparcia:
1. KREDYTY PREFERENCYJNE na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku,
Wysokość oprocentowania kredytu preferencyjnego wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski.

2. UMORZENIA części kredytów preferencyjnych,
Kredyt preferencyjny udzielony armatorowi
1) na zakup lub remont statku może być częściowo umorzony do wysokości:
a) 10% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego – w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku młodszego niż 5 lat,
b) 5% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego – w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont stat-ku w wieku od 5 do 15 lat,
2) na modernizację statku może być częściowo umorzony do wysokości 25% wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego

3. REFINANSOWANIE zakupu składnika wyposażenia statku.
Armatorom refinansuje się w 50% zakup następujących kategorii składników wyposażenia statku:
1) automatycznie nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej dla osoby regularnie przebywającej na pokładzie statku;
2) zbiorowego środka ratunkowego;
3) radiotelefonu VHF;
4) sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego;
5) urządzenia AIS pilot plug (wtyczki pilotowej);
6) sprzętu ECDIS śródlądowego;
7) radarowego sprzętu nawigacyjnego;
8) wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) lub autopilota albo urządzenia zintegrowanego posiadającego funkcje wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) i autopilota;
9) kamery do skracania strefy ograniczonej widoczności ze sterówki


– jeżeli w danym roku kalendarzowym przewidziano środki przeznaczone na ten cel w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Szczegóły w ustawie i rozporządzeniu (poniżej)
ORAZ:

na stronie BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO