Związek Polskich Armatorów Śródlądowych powstał z inicjatywy firm armatorskich 29 maja 1996r. Jest dobrowolną organizacją pracodawców zrzeszającą armatorów żeglugi śródlądowej. Siedzibą Związku i jego władz jest miasto Szczecin. Celem Związku jest kształtowanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi żeglugi śródlądowej. Aktualnie w Związku zrzeszonych jest 50 firm zajmujących się żeglugą śródlądową. ZPAŚ jest także członkiem Europejskiej Organizacji Armatorów Śródlądowych ESO.